ฟรีเว็บ
นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
                                 

                                                 

              น.ร.ใหม่ที่รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว ให้มาร่วมกิจกรรมเข้าค่ายปรับพื้นฐานในวันที่ 10-11 พ.ค.2557  เวลา 8.30 น. ดังรายละเอียดต่อไปนี้
             - แต่งกายชุดพละในวันมารายงานตัว(วันประชุมผู้ปกครอง)
             - ชุดเปลี่ยน (ชุดลำลอง 2 ชุด)
            - ชุดนอน
             - เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน
            - ยาประจำตัว (หากมีโรคประจำตัว)
            - เครื่องนอน เช่น เสื่อ ผ้าห่ม หมอน
            - เงินลงทะเบียนเข้าค่าย ประมาณ 250 บาท
            - เสร็จกิจกรรม วันอาทิตย์ ประมาณ 14.00 น.


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 (ห้องโครงการ)
1เด็กชายพันธกานต์ขุนหลัด
2เด็กชายเมธวินบิลยะแม
3เด็กชายรามมินทร์โต๊ะนาย
4เด็กชายซัรวานแวอาลี
5เด็กชายพีรพัฒน์มณีรัตน์
6เด็กชายอัฟฟานยิ้มอนันต์
7เด็กชายหฤษฎยากะจิ
8เด็กชายนิคอับดุลราอูฟยีอาแซ
9เด็กชายรุสซีฟานวาเหตุ
10เด็กหญิงวานีตาร์ดือราวี
11เด็กหญิงฮาบีบ๊ะห์บินล่าเต๊ะ
12เด็กหญิงรุเบญีสีสมาน
13เด็กหญิงตัสนีมสิยะโอ๊ะ
14เด็กหญิงกฤษณาสุหลงกุ
15เด็กหญิงญาซามินมุเล็มสะเดา
16เด็กหญิงเจนนิตตาชาติรัญ
17เด็กหญิงฮานานีแหละตี
18เด็กหญิงฐิติวรรณจตุรเศรษฐกุล
19เด็กหญิงฮากีมีมะดาโอ๊ะ
20เด็กหญิงศศิกานต์จันสุกแก้ว
21เด็กหญิงรัตติยาด่อเสาะ
22เด็กหญิงมารีน่าแหละปานแก้ว
23เด็กหญิซอลีน่าแก้วเรืองศรี
24เด็กหญิงนัจชาเหล็บและ
25เด็กหญิงปารียาเจ๊ะสัน
26เด็กหญิงสุรัยยาหมาดโหยด
27เด็กหญิงพนิดาหมุดโต๊ะแหละ
28เด็กหญิงภาวิตาเบ็ญล่าเต๊ะ
29เด็กหญิงสุไรยาหมัดอะดั้ม
30เด็กหญิงชมพูนุชทองแป้น
31เด็กหญิงนารียาโต๊ะดุสน
32เด็กหญิงอาริสาหมาดอะหิน
33เด็กหญิงนุชรนาเกอิ
34เด็กหญิงริสกีน่ามานะแท้
35เด็กหญิงจัสมินพิทักษ์คุมพล
36เด็กหญินัสมีแวซู
37เด็กหญิงนูรุลฮูดาเตยแก้ว

ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1/2
1เด็กชายฟารุจแสงสว่าง
2เด็กชายฐิติภูมิกันยา
3เด็กชายกฤชฎาวุฒิจันทป์เกลี้ยง
4เด็กชายกฤษดาร่าหนิ
5เด็กชายอันวาร์ทัศนีย์ปกรณ์
6เด็กชายภารดาสาและ
7เด็กชายธีทัตบิลหรีม
8เด็กชายณัฐชนนท์ สายสลำ
9เด็กชายกรกฎหาดเด็น
10เด็กชายชาคริตหมาดทิ้ง
11เด็กชายอามีนเกษมสัน
12เด็กชายฮาลีฟานอ่าหลี
13เด็กชายวรุฒจิสวัสดิ์
14เด็กชายราชันย์หลำแซ่อิ่ม
15เด็กชายภควัฒน์คงทอง
16เด็กชายศิรศักดิ์นิตย์สุพรรณ
17เด็กชายณัฐพลสิงหาด
18เด็กชายรัฐพลบิลยะแม
19เด็กชายฟาริสปาทาน
20เด็กหญิงใบเฟิร์นบิลอะหลี
21เด็กหญิงศศิวรรณนิยมเดชา
22เด็กหญิงนดาแซะอาหลำ
23เด็กหญินาซีฮะบิลแหละ
24เด็กหญิงนูรฮีดายูหัสเล็ม
25เด็กหญิงสุกัลยาหลักแหล่ง
26เด็กหญิงนาตาชาหีมแบ็ญหมาน
27เด็กหญิงอาราณีหมัดอะดั้ม
28เด็กหญิงนูรอาราญาบือโต
29เด็กหญิงอังค์วราบิลร่าหีม
30เด็กหญิงณัสรีญารักสุชล
31เด็กหญิงอะตีกะฮ์ปูเต๊ะ
32เด็กหญิงอรนิศาจักมานนท์
33เด็กหญิงสุไฮดา ยะลา
34เด็กหญิงสุนีย์หมัดอะดั้ม
35เด็กหญิงฟารีด้าบินสัน
36เด็กหญิงอิสริยาการันสันติ
37เด็กหญิงนูรีฟาห์หมัดอาหลี
38เด็กหญิงเจนณิสาเกลี้ยงมาก
39เด็กหญิงนัศรินบินดุเหล็ม
40เด็กหญิงสุทธิรักษ์เสน่หา
41เด็กหญิงตัสนีมแซะอาหลี
42เด็กหญิงธัญญาพรปุสวิโร


ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1/3
1เด็กชายอิสมาแอลหมัดและ
2เด็กชายอารีฟอาแวเต๊ะ
3เด็กชายเที่ยงตรงเทพมคุณ
4เด็กชายอาราเบียระหัส
5เด็กชายกีรติหีมโหด
6เด็กชายนวพรรษหมู่เก็ม
7เด็กชายภัทรพงษ์ด้วงหรน
8เด็กชายซีดานหลงอะหลี
9เด็กชายอัครพลขุนหมุด
10เด็กชายธีรวัฒน์มากกราย
11เด็กชายนาบีล บิลหมัด
12เด็กชายกฤษดาหมัดอะดั้ม
13เด็กชายยศกรนิยมเดชา
14เด็กชายอาฟีฟเจ๊ะมิ
15เด็กชายสุรเชษฐ์และหมัน
16เด็กชายสุไลมานสาเร๊ะ
17เด็กชายฮาดีษบินนุ้ย
18เด็กชายรุสนนท์เหมธานี
19เด็กชายสรรเสริญยีหวังเจริญ
20เด็กหญิงเมดีนา โกบแม็ง
21เด็กหญิงชารียาเวชรังสี
22เด็กหญิงชาลิสาพันธ์ต่วน
23เด็กหญิงมูนาเส็นธนู
24เด็กหญิงฟารีด้าฝาหล๊ะ
25เด็กหญิงมัฉณิมาเทศเซ็น
26เด็กหญิงธัญญารัตน์ราชแดหวา
27เด็กหญิงเรวดีทองแก้ว
28เด็กหญิงมัสมาร่าสะแลแม
29เด็กหญิงฐานิดาเกื้อสกุล
30เด็กหญิงจิรนันท์อิสลาม
31เด็กหญิงจิระชญาทองแก้ว
32เด็กหญิงชกิตรานวลวัฒนา
33เด็กหญิงนิรัฐฎาหวังนิ
34เด็กหญิงยุสวดีห้าหลับ
35เด็กหญิงศรัญญายีมะหมัด
36เด็กหญิงนริศราแก้วประดิษฐ์
37เด็กหญิงไรด้าชุมรักษา
38เด็กหญิงมลธิราแหละเลาะ
39เด็กหญิงดาหวันบินหยา
40เด็กหญิงนิสรีนสุขแสง
41เด็กหญิงกรรณิการ์หมัดหมัน
42เด็กหญิงพลอยพรรณบินระหมาน

ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1/4
1เด็กชายอับดุลอาซีดบินหมาน
2เด็กชายริสกีสามาย
3เด็กชายประวุทย์หมัดสี
4เด็กชายเดย์ศุกรีสกุลหลง
5เด็กชายมูสาโส๊ะสมาคม
6เด็กชายอภิวัฒน์หมีทอง
7เด็กชายฮัมดีหลีอาหมัด
8เด็กชายธีรพลรอดรวยรื่น
9เด็กชายพินเพชรหมาดหลี
10เด็กชายเอกราชบิลร่าหีม
11เด็กชายภูริภัทรหมัดอะดั้ม
12เด็กชายธีรพัฒน์พงศ์ประยูร
13เด็กชายอาซานหมัดอุหมาด
14เด็กชายตัรมีซีมะตียา
15เด็กหญิงชญานิษฐ์หมัดศิริ
16เด็กชายก็อดดะรีย์บินเตล็บ
17เด็กชายภูบดินทร์พลับจีน
18เด็กชายมอสหมัดหลงจิ
19เด็กหญิงพรรณภษาคชสาร
20เด็กชายวรนันท์สิงหาด
21เด็กหญิงภาวิดาแก้วงาม
22เด็กหญิงนลนีพันธุสะ
23เด็กหญิงนัสรินกิติชัย
24เด็กหญิงณัฐริณีย์บิลหมาน
25เด็กหญิงปาริฉัตร วาโย
26เด็กหญิงรุจิรา แท่นจันทร์
27เด็กหญิงรีญานาหะยีอุมา
28เด็กหญิงสากีหน๊ะหมัดเหล็บ
29เด็กหญิงดาเรศใบเด็น
30เด็กหญิงอัสรีนาอุนทรีจันทร์
31เด็กหญิงลีน่าพัดหินลอย
32เด็กหญิงซารีต้าสุขสมบูรณ์
33เด็กหญิงอัพสมาวาตีแลแงแน
34เด็กหญิงนาเดียมีงาม
35เด็กหญิงบิสมิลลาหลีจู
36เด็กหญิงอาฟานีหมานแส๊ะ
37เด็กหญิงศศิกานต์เบ็ญสะอิ
38เด็กหญิงนูรีหมานหมีน
39เด็กหญิงนรินดามรรคาเขต
40เด็กหญิงอลิษาสังลี
41เด็กหญิงราโมน่าบิลหละ
42เด็กหญิงเจนจิราหมัดอะดัม
43เด็กหญิงณิชาภัทรสกุลหลง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 (ห้องโครงการ)
1นาย นทีเจ๊ะมะ
2นาย ซูไฮมีบาเหะ
3นาย นาธานใบตะเห
4นาย ฟาเด็นบิลสัน
5นาย นัสรุณหีมมะหะหมัด
6นาย พิทยาสามารถ
7น.ส. ณัฏฐนิชามูเก็ม
8น.ส. อัลฮุซณาหัดหมัด
9น.ส. อทิตยาแปะใส้
10น.ส. อารีรัตน์หมัดอะดัม
11น.ส. มลธิญาหงีเอียด
12น.ส. สุรัยฟาเบ็ญยูโส๊ะ
13น.ส. จิราญาด้วงหรน
14น.ส. วาสนาทองสีสัน
15น.ส. กฤติยาพรหมแก้ว
16น.ส. หัสณิญานารอยี
17น.ส. มัสชนกโกศล
18น.ส. มารีย๊ะหลีเจริญ
19น.ส. สุไรดาหมัดศิริ
20น.ส. นิสรีนเนสะและ
21น.ส. อริษสราบิลหมัด
22น.ส. ญาสุมินทร์หมัดเจริญ
23น.ส. คอดียะเบ็ญดูโสะ
24น.ส. ณัฐริยาหมันโส๊ะ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
1นาย ไฟซอลบินเสห๊าะ
2นาย ฟาริสยะลา
3นาย ฮัจย์ซันหลำแหล๊ะ
4นาย อภิวัฒน์เล็บกะเต็บ
5นาย สบรียะลา
6น.ส. มณีกาญจน์เทพวารินทร์
7น.ส. รอเดียอัซซะรอฮ์ลูกหยี
8น.ส. ฟาตีมะฮ์ระหัด
9น.ส. มารีน่าบิลสันหีม
10น.ส. สุดารัตน์บิลยะแม
11น.ส. กานต์ธิดาเหล็มหมาน
12น.ส. ลีลาเจ๊ะมะ
13น.ส. สุไรยายาวาระยะ
14น.ส. รอยฮานโต๊ะหีม
15น.ส. ซารีนjากาเหย็ม
16น.ส. นาริต้าเจ๊ะหวังสวา
17น.ส. ซอฟาอิศภาค
18น.ส. โศรดาแหละอาสัน
19น.ส. สุณิสาม่าเย็บ
20น.ส. มาริน่าชอบหวาน
21น.ส. อารีญาอะหลีกะเส็ม
22น.ส. มารียาหมาดยูสุบ
23น.ส. สายทิพย์พินธ์สุวรรณ
24น.ส. รอฮานายีกะจิ
25น.ส. นุรฟิตรีเฮ็งซา
26น.ส. ปิยะพรหมัดเจริญ
27น.ส. ธัญญพรอ่อนแก้ว
28น.ส. วิชุดาเอียดหนาย
29น.ส. ฮามีด๊ะห์แขกพงค์
30น.ส. นัสมีนิยมเดชา
31น.ส. อามีนาหวังเบ็ญหมูด
32น.ส. ปาละวีวุ่นชูแก้ว
33น.ส. ปัทมานิยมเดชา
34น.ส. อารตีอับดลราหมาน
35น.ส. วาริสาเส็นหมาน
36น.ส. ชนิดาเหลาะโต๊ะหมัน
37น.ส.อลิษาเหล็มหมาด
38น.ส. รัยมีสะหีม
39น.ส. ตียาน่าทวีโส๊ะ
40

41
น.ส. สาธิดา

น.ส.ศอลิหะฮ์
บิลละหีม

เหมมันต์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
1นาย อภิรักษ์หมอเต๊ะ
2นายราชันย์แสงสุวรรณ
3นาย อะหมัดชอบงาม
4นาย ฮาดีแซะอาหลี
5นาย นบีลนิยมเดชา
6น.ส. อรัญญานิยมเดชา
7น.ส. ฮูไรดาบุญเลิศ
8น.ส. หุสนาศรีวิรัตน์
9น.ส. ซัยนี่บิลก่อเด็ม
10น.ส. เนติมาเทพมะคุณ
11น.ส. ชิรีนสนธิวงค์
12น.ส. ซัลมาหมัดศิริ
13น.ส. วริศราจันอิ
14น.ส. ตอฮิเราะฮ์เจ๊ะพงค์
15น.ส. สุกัญญาแก้วศรี
16น.ส. อาธิตยานิตย์สุพรรณ
17น.ส. ฟาตินหมัดอาดัม
18น.ส. ซันวานีบินหมาน
19น.ส. สุไรยานิยมเดชา
20น.ส. นูเรียส์วรรณประภักดิ์
21น.ส. มาซีย๊ะฝันฝา
22น.ส. สุดารัตน์วงค์นิส๊ะ
23น.ส. ซอบีเราะฮ์ริเหร่า
24น.ส. อัสนาโต๊ะหมัด
25น.ส. ธนันญาบิลยะแม
26น.ส. นภัสสรทองย้อย
27น.ส. สุนันทาบิลอาหวา
28น.ส. สุนิตาหมัดเด็น
29น.ส. มารีน่าร์หมัดศรี
30น.ส. อามีน๊ะอินแก้ว
31น.ส. ศิริทิพย์แหละตี
32น.ส. ศรุตายูโสะ
33น.ส. อารีณาหมัดอะด้ำ
34น.ส. อัลนาจิสวัสดิ์
35น.ส. นูรีนแหน่งสกูล
36น.ส. ฮานีซาหมัดหมัน
37น.ส. ฮาราดาหมัดสี
38น.ส. อารียาบุตรรักษ์
39น.ส. อุสซานาเจะอาหลี
40
41
น.ส. อัสมา
น.ส.ฟารีดา
หมัดอะดั้ม
หมัดหมาน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 (สายศิลป์)
1นาย อักบาลขะเด
2นาย ไพรสอนบิลร่าหีม
3นาย นัฐพลช่างขุด
4นาย ณัฐนนท์สามารถ
5นาย เยฟเกนีปะดุกา
6นาย ธวัชชัยหมิแหม
7น.ส. ฟัจรีนดลระหมาน
8น.ส. ชลิดาเนสะแหละ
9น.ส. สุทธิดาโยวะรส
10น.ส. ลลิตาบิลยะแม
11น.ส. นดาแพหมัด
12น.ส. อัสมาบิลยะแม
13น.ส. สุทธิดาหมัดอาดัม
14น.ส. ซันเดียบิลยะลา
15น.ส. โนรีมิกาศ
16น.ส. ไอรดาหมุดโต๊ะแหละ
17น.ส. ไฮร์รินบิลยะลา
18น.ส. ธนพรทับวัง
19น.ส. ซัลมาหละหมัน
20น.ส. ซันญางามชื่น
21น.ส. ฝารีด๊ะกาเหย็ม
22น.ส. อรยามหันตมรรค
23น.ส. ซิตีนุรหีมมะ
24น.ส. ณัฐกานต์เสมอพบ
25น.ส. ณีรนุชเวชกะ
26น.ส. อาอีชะห์เรืองช่วย
27น.ส. วาสนานวลวัฒน์
28น.ส. อามานีเกษมสัน
29น.ส. รุดสณาสุเด่น
30น.ส. นาลิตาฮ์เอกสุนทรวงศ์
31น.ส. ซ่อนย่าหวังโส๊ะ
32น.ส. รินลญาหมัดยุสะ
33น.ส. ศิริลักษณ์หมัดสุเด็น
34น.ส. อัสรีนาหมานเจริญ
35น.ส. อัลฟาราเกดดาหา
36นาย อธิยุตนวลน้อย
37น.ส. สุกัญญาชอบหวาน
38น.ส.ชลัมพรสายสะโร
39น.ส. รอฮันนาบิลหมาด
40น.ส. นันทิชารักษารักษ์
41น.ส. สุดารัตน์หมัดศรี
42น.ส. ศศิกานต์หีมเบ็ญสะแหละ


รับสมัครครู จำนวน 8     ตำแหน่ง 
                                                     สาขาวิชาสังคมศึกษา     1     ตำแหน่ง
                                                     สาขาวิชาคณิตศาสตร์     1     ตำแหน่ง
                                                     สาขาวิชาศาสนา            5     ตำแหน่ง
  
                                                                   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ    1     ตำแหน่ง  
    
ดาวน์โหลดใบสมัคร     คลิกที่นี่
หมายเหตุ
สำหรับสาขาอื่น ๆ สามารถยื่นใบสมัครได้ทุกสาขาวิชา เพื่อเพิ่มอัตราในปีการศึกษา 2557

                                

 
   
   
5 ม.11 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา  90110
โทร 074-211607
©2013 by www.ssvs.ac.th